L’ANNO DELLA FEDE SECONDO Il PAPA BENEDETTO XVI

L’ANNO DELLA FEDE SECONDO Il PAPA BENEDETTO XVI
Rok Wiary według Papieża Benedykta XVI

Rok Wiary, obwołany przez papieża Benedykta XVI na czas od 11.10.2012 r. do 24.11.2013 r., każe postawić pytanie o intencję takiej inicjatywy, tj. o przyczyny i o cele. Innymi słowy, w niniejszym artykule chodzi o odpowiedź na pytanie: co to jest Rok Wiary, oczywiście w zamyśle papieża Benedykta XVI, który nam w wierze przewodzi i naszej wierze błogosławi. I tak: z jednej strony Ojciec Święty zauważa kryzys wiary (który określa imieniem: „pustynia duchowa”), przekładający się w sposób negatywny na postępowanie moralne, a z drugiej widzi piękne i udane inicjatywy Kościoła, które przyczyniają się do sławienia imienia Chrystusowego w świecie współczesnym. Zatem Rok Wiary jest takim pomysłem Stolicy Apostolskiej, aby przywrócić zapał ewangelizacji poprzez określenie dla niej nowych podwalin (tj. usytuowanie jej trochę jakby na nowych zasadach). To stąd powołanie nowej dykasterii ds. nowej ewangelizacji. Co więcej, to stąd Rok Wiary jest nakazem czytania dokumentów Soboru Watykańskiego II, aby w świetle płynących z tego duchowych owoców iść i nieść Słowo Boże do świata, który tak bardzo potrzebuje mądrości (zupełnie innej, niż ta przyrodnicza). Tak wyjaśniają się w dziele (w czynie) słowa papieża Benedykta XVI: „aby ewangelizować, samemu trzeba być ewangelizowanym”, tzn. nawróconym. I stąd Rok Wiary to także Synod Biskupów, zwołany do Rzymu, aby opracował i przyjął postulaty dla nowej ewangelizacji: Pierwszym (pośród wielu innych) jest to, że nie wolno nam popaść w pesymizm. Kryzys wiary, jaki przeżywa chrześcijaństwo, ma być mocnym impulsem do tego, aby tę wiarę nieść światu nadal. Mamy czynić to z radością i mocą Chrystusa zmartwychwstałego, który zbawił każdego człowieka poprzez swoją paschę. Są zresztą jeszcze inne refleksje i postanowienia, zachęcające do działania. I chociaż nawet według niektórych komentatorów, pytanie, czym w ogóle jest nowa ewangelizacja, pozostaje wciąż pytaniem otwartym, i że jakiegoś przełomu na synodzie nie było (por. wypowiedź abp. Stankiewicza z Rygi), to jednak Ojciec Święty ogłosił podczas ostatniej sesji synodalnej decyzję o przekazaniu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji odpowiedzialności za katechezę. I to jest bardzo dobre posunięcie, chyba jeden z ważniejszych kierunków nowej ewangelizacji, budzący mocną nadzieję na ewangeliczny (pastoralny) sukces. Nadzieję, wszystko bowiem ostatecznie będzie zależało od osobistego zaangażowania się w podjęte dzieło biskupów, kapłanów i wiernych świeckich.

ks. Stanisław BIAŁY – WSR UKSW Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach