PRZEDMIOT FORMALNY NAUK O RODZINIE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

PRZEDMIOT FORMALNY NAUK O RODZINIE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Artykuł podejmuje problem integracji wiedzy w ramach nauki interdyscyplinarnej z perspektywy jednej z najstarszych tradycji demarkacji wiedzy – analizy przedmiotu formalnego danej nauki. O ile zagadnienie to wydaje się stosunkowo proste w odniesieniu do nauk „pojedynczych” (jednolitych zarówno co do przedmiotu materialnego, jak i szczególnego aspektu analizy tegoż przedmiotu), o tyle w stosunku do nauk interdyscyplinarnych, niezależnie od ilości gałęzi wiedzy integrowanych w ramach danej nauki, zagadnienie to komplikuje się znacznie – proporcjonalnie do ilości i różnorodności dyscyplin wchodzących w skład nauk o rodzinie. Propozycję rozwiązania tej trudności stanowi koncepcja „translacji”, wzajemnej przekładalności przedmiotów formalnych poszczególnych dyscyplin, wymagająca jednak przyjęcia określonej koncepcji filozoficznej, gwarantującej jednolity i spójny paradygmat – podstawę interpretacyjną zarówno dla nauk ogólnych, jak i szczegółowych.

Teresa MAZAN – WSR UKSW Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach